Sa Mạc Giôsuê IV: Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó

horizons

Sa Mạc Giôsuê IV: Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó

Date and Time:

– Ấu: Saturday, October 7, 2017 from 7:30 AM to 6:00 PM.

– Thiếu, Nghĩa and Hiệp: Friday, October 6, 2017 from 6:00 PM through Saturday, October 7, 2017 until 6:00 PM

Sa Mạc Giôsuê II Parental Consent form: DTDP Parental Consent