Contact

2010-2011 KGD Danh Sách Giảng Viên Giáo Lý & TNTT – Contact Info for Catechist teachers as well as TNTT teachers. (updated 8/16/2010)

Linh Mục Quản Nhiệm:

Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Văn Phòng: (770) 921-0077 | (770) 921-0170
Fax: (770) 921-0510

Địa Chỉ Nhà Thờ:
4545 – A TIMMERS WAY,
NORCROSS, GEORGIA 30093

Website Administrator

Tr. Giuse Nguyễn Quốc Anh                   gtteam@hotmail.com

Đoàn Tôma Thiện Infrastructure

Đoàn Trưởng: Don Boscô Nguyễn Duy Vũ vdnguyen02@gmail.com

Đoàn Phó Quản Trị: Thomasô Đỗ Duy Khoa kduydo@gmail.com

Đoàn Phó Nghiên Huấn: Giuse Vũ Viết Khoa  josephkvu@yahoo.com

Thư Ký: Anna Nguyễn Ngọc Samantha  bobonguyen1234@yahoo.com

Thủ Quỹ: Phanxicô Xaviê Đoàn Trung Lễ ldoan88@gmail.com

Trưởng Ngành Ấu: Mary Magdalene Nguyễn Linda lnguyen317@gmail.com

Phó Ngành Ấu: Dominic Nguyễn Chi Hamilton hamiltonng12@gmail.com

Trưởng Ngành Thiếu: Maria Huỳnh Thương huynhv@uga.edu

Phó Ngành Thiếu: Maria Trương Thùy Trang trangttruong@gmail.com

Trưởng Ngành Nghĩa: Martha Phan Huỳnh Mimi woomimi.phan@gmail.com

Phó Ngành Nghĩa: Phaolô Thái Thiên Paul paul.thai.tntt@gmail.com

Trưởng Ngành Hiệp: Maria Teresa Nguyen Thu Thao mimithaolove@gmail.com

Uy Vien (Under Pho Quan Tri)

Ban Văn Nghệ/Entertainment:

Ban Phụng Vụ/Liturgist: Nguyễn Lisa

Ban Từ Thiện/Community Service: Nguyễn Quang Bảo

Ban KỸ Thuật/Technical and Properation: Khương Thái

Ban Giao Tế/Communication:

Leave a Reply